Contabilitate și Informatică de Gestiune – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locații: Arad, Baia Mare, Satu Mare
Limba de predare: Română

Programul de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune îşi propune formarea unei categorii de specialişti în domeniul contabilităţii, care să contribuie la dezvoltarea competitivităţii pe piaţa muncii a entităţilor economice unde vor activa ca specialişti în domeniul financiar-contabil. Programul de studiu este centrat pe student şi are ca scop formarea de specialişti în domeniu.

Obiectivul general al programului este acela al formării unor competenţe şi dezvoltării unor abilităţi tehnice specifice domeniului contabilităţii şi informaticii de gestiune, conforme cu cele stabilite de către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România pentru domeniul Contabilitate, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor, atât pentru conferirea unei dezvoltări eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor noi afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.

Obiectivele specifice ale programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune

 • aplicarea tehnicilor şi procedurilor de evidenţă operativă specifice contabilităţii financiare şi de gestiune;
 • aptitudini practice de utilizare a calculatorului şi a soft-urilor specifice domeniului pentru realizarea lucrărilor de evidenţă contabilă şi gestiune fiscală;
 • abilităţi de calcul şi interpretare a impozitelor, taxelor şi altor vărsăminte de natură fiscală la nivelul entităţilor publice, private şi a organizaţiilor profesionale şi guvernamentale;
 • organizarea activităţii contabile, documentare, clasare documente justificative, arhivare documente, etc;
 • participarea la elaborarea şi respectarea politicilor contabile şi de comunicare financiară ale entităţilor publice, private şi alte instituţii şi organizaţii;
 • aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice instituţiilor de credit;
 • participarea la elaborarea situaţiilor financiare individuale şi de grup şi interpretarea datelor furnizate de acestea, elaborarea de analize, sinteze şi previziuni microeconomice;
 • participarea la utilizarea informaţiilor contabile şi financiare pentru fundamentarea actului decizional în cadrul entităţilor economice.

Domeniul de studii: Contabilitate

Competențe

Competențe profesionale

 • C1. Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității / organizaţiei
 • C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
 • C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile și / sau fiscale
 • C4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
 • C5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil
 • Competenţe transversale
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Structura programului de studiu

Anul I

Discipline obligatorii

 • Microeconomie / 1 sem
 • Matematici aplicate în economie / 1 sem
 • Geografia resurselor și economia mediului / 1 sem
 • Economia întreprinderii / 1 sem
 • Bazele informaticii / 1 sem
 • Economie europeană / 1 sem
 • Macroeconomie / 1 sem
 • Statistică / 1 sem
 • Bazele contabilităţii / 1 sem
 • Dreptul afacerilor / 1 sem
 • Bazele marketingului / 1 sem
 • Finanțe publice / 1 sem
 • Limba engleză / 2 sem
 • Educaţie fizică / 2 sem

Anul II

Discipline obligatorii

 • Management / 1 sem
 • Finanţe publice / 1 sem
 • Bazele marketingului / 1 sem
 • Contabilitate financiară / 1 sem
 • Comunicare de afaceri în limba engleză / 1 sem
 • Eficienţa investiţiilor / 1 sem
 • Contabilitate aplicată / 1 sem
 • Gestiunea financiară a întreprinderii / 1 sem
 • Buget şi trezorerie / 1 sem
 • Monedă şi credit / 1 sem
 • Practică de specialitate
 • Educaţie fizică / 2 sem

Discipline opționale

 • Sisteme informatice în afaceri / 1 sem
 • Econometrie / 1 sem
 • Sisteme informatice de gestiune / 1 sem
 • Managementul afacerilor / 1 sem

Discipline facultative

 • Contabilitatea instituțiilor bugetare / 1 sem

Anul III

Discipline obligatorii

 • Contabilitate de gestiune / 1 sem
 • Control financiar / 1 sem
 • Piețe financiare / 1 sem
 • Analiză economico-financiară / 2 sem
 • Contabilitate aprofundată / 1 sem
 • Audit financiar / 1 sem
 • Evaluarea întreprinderii / 1 sem
 • Contabilitate consolidată / 1 sem
 • Contabilitatea instituţiilor de credit / 1 sem

Discipline opționale

 • Managementul proiectelor / 1 sem
 • Marketingul micilor afaceri / 1 sem
 • Contabilitatea şi fiscalitatea întreprinderii / 1 sem
 • Fiscalitate / 1 sem

Discipline facultative

 • Relațiile financiar – monetare internaționale / 1 sem
 • Control de gestiune / 1 sem