Inginerie și Management în Alimentaţie Publică și Agroturism – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 4 ani
Număr credite: 240
Locații: Satu-Mare
Limba de predare: Română

Misiunea programului de studii de licență Inginerie şi Management în Alimentație Publică şi Agroturism, constă în pregătirea specialiștilor din domeniul alimentației publice și a agroturismului, prin participarea la un proces de instruire de nivel superior, nivel care solicită un studiu interdisciplinar pertinent. Astfel se propune abordarea unitară a alimentației publice, a activității de agroturism cât și tratarea problematicilor inginerești conexe acestor activități.

Obiective generale

 • formarea de specialişti competenţi în domeniul ingineriei şi managementului în alimentaţie publică şi agroturism, bine pregătiţi din punct de vedere al cunoştinţelor şi deprinderilor, care să rezolve în mod flexibil şi eficient problemele curente din domeniu;
 • dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniu, care să definească eforturile materiale, umane şi financiare şi să promoveze abordarea transdisciplinară, în acord cu tendinţele manifestate la nivel european şi mondial;
 • dezvoltarea abilităţilor de orientare în carieră şi formulare individuală a unui traseu educaţional şi profesional flexibil, în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii.

Obiective specifice

Obiectivul programului este acela de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul de graniță agricultură – turism pentru:

 • managementul fermelor agroturistice și unităților de alimentație publică;
 • proiectarea și exploatarea liniilor tehnologice de prelucrare a produselor agroalimentare;
 • economia turismului și a fermei agroturistice;
 • controlul calității produselor agroalimentare.

Domeniul de studii: Inginerie şi Management

Competențe

Competenţe profesionale

 • C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti.
 • C2. Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale.
 • C3. Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activităţi.
 • C4. Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software – operare şi customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului.
 • C5. Managementul unităţilor de producţie/prestări servicii în alimentaţie publică şi agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu.
 • C6. Conceperea unor noi produse şi servicii; controlul calităţii şi auditul producţiei/serviciului nou prestat.
 • Competențe transversale
 • CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente.
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficiente în cadrul echipei.
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Structura programului de studiu

Anul I

Discipline obligatorii

 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială / 1 sem
 • Informatică aplicată / 1 sem
 • Fizică / 1 sem
 • Chimie generală şi analitică / 1 sem
 • Bazele economiei / 2 sem
 • Analiză matematică / 1 sem
 • Statistică economică / 1 sem
 • Grafică asistată de calculator / 1 sem
 • Chimia alimentelor / 1 sem
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare / 1 sem
 • Limba engleză în afaceri / 2 sem
 • Educaţie fizică / 2 sem

Discipline opționale

 • Agrotehnică / 1 sem
 • Construcţii agroturistice / 1 sem
 • Sisteme de agricultură și managementul producţiei agricole / 1 sem
 • Produse agricole animale / 1 sem
 • Silvicultura şi produsele pădurii / 1 sem
 • Geografie fizică şi economică / 1 sem
 • Pratologie / 1 sem

Discipline facultative

 • Etnografie și folclor / 1 sem
 • Istoria culturii şi a României / 1 sem
 • Filozofie / 1 sem
 • Fondul natural şi antropic al turismului / 1 sem

Anul II

Discipline obligatorii

 • Bazele turismului / 1 sem
 • Bazele managementului / 1 sem
 • Merceologie și procesarea produselor agricole / 2 sem
 • Horticultură / 1 sem
 • Sociologie / 1 sem
 • Managementul resurselor umane / 1 sem
 • Igiena unităţilor şi controlul produselor alimentare / 1 sem
 • Contabilitate / 1 sem
 • Microbiologie alimentară / 1 sem
 • Drept și legislaţie în agroturism / 1 sem
 • Practică / 1 sem

Discipline opționale

 • Utilaje tehnologice / 1 sem
 • Amenajarea agroturistică a teritoriului / 1 sem
 • Politici agricole comunitare / 1 sem
 • Ecoturism / 1 sem
 • Geografie fizică și economică / 1 sem
 • Cultura plantelor medicinale şi melifere / 1 sem

Discipline facultative

 • Surse de contaminare în unităţile de turism şi alimentaţie publică / 1 sem
 • Agricultură ecologică / 1 sem
 • Turism cultural / 1 sem
 • Turism cinegetic / 1 sem

Anul III

Discipline obligatorii

 • Marketing / 1 sem
 • Protecţia consumatorului / 1 sem
 • Alimentaţie publică / 2 sem
 • Agroturism / 2 sem
 • Management financiar / 2 sem
 • Tehnici culinare / 1 sem
 • Comunicare / 1 sem

Discipline opționale

 • Logistică în agroturismul internaţional / 1 sem
 • Inginerie şi servicii de consultanţă / 1 sem
 • Costuri, preţuri, tarife / 1 sem
 • Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare în turism / 1 sem
 • Tehnici de promovare a agroturismului / 1 sem
 • Marketing în agroturism / 1 sem

Discipline facultative

 • Eco-economie / 1 sem
 • Metode de planificare / 1 sem
 • Economia procesării produselor alimentare / 1 sem
 • Principiile nutriţiei şi dietă / 1 sem

Anul IV

Discipline obligatorii

 • Analiză economico-financiară / 1 sem
 • Finanţarea şi creditarea activităţilor economice / 1 sem
 • Managementul firmelor agroturistice / 1 sem
 • Managementul calităţii / 2 sem
 • Economie agroturistică / 2 sem
 • Managementul proiectelor / 2 sem
 • Dezvoltare rurală / 1 sem
 • Ingineria şi managementul investiţiilor / 1 sem
 • Ambalaje şi design / 1 sem

Discipline opționale

 • Asigurări şi reasigurări / 1 sem
 • Finanţări comunitare / 1 sem
 • Negociere în agroturism / 1 sem
 • Inginerie şi servicii în agroturism / 1 sem
 • Audit financiar / 1 sem
 • Economia mediului / 1 sem

Discipline facultative

 • Management şi strategii manageriale / 1 sem
 • Plan de afaceri / 1 sem