Informatică – IF, IFR

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locații: Arad
Limba de predare: Română

Misiunea specializării constă în:

 • formarea profesională, iniţială şi continuă, la nivelul universitar, în domeniul informaticii cu implicaţii în alte domenii complementare;
 • realizarea, în domeniul specializării, a unui învăţământ superior de calitate, prin alocarea unor resurse cât mai mari şi cifre de şcolarizare mici, pentru a asigura un proces de învăţământ individualizat, de eficienţă ridicată;
 • cercetare ştiinţifică şi tehnologică;
 • transfer de ştiinţă, tehnologie şi know-how în mediul economico-social, în producţie şi în servicii pentru terţi.

Obiectivele majore ale specializării Informatică sunt:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară, apţi să se integreze eficient pe piaţa muncii şi performanţi în raport cu standardele europene;
 • îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ prin utilizarea mijloacelor de predare moderne;
 • asigurarea procesului didactic cu cadre didactice de valoare în scopul asigurării condiţiilor de acreditate;
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi diseminarea producţiei ştiinţifice proprii prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • amplificarea relaţiilor internaţionale;
 • furnizarea de servicii de formare continuă prin programe de conversie, reconversie şi perfecţionare profesională;
 • promovarea unui management academic al calităţii educaţiei corespunzător principiilor Procesului Bologna.

Domeniul de studii: Informatică

Competențe

Competenţe profesionale

 • C1. Programarea în limbaje de nivel înalt
 • C2.  Dezvoltarea și  întreținerea aplicațiilor informatice
 • C3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar
 • C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale
 • C5. Proiectarea și gestiunea bazelor de date
 • C6. Proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare

Competențe transversale

 • CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată și eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic-științific, pentru valorificarea creativă a propriului pe cu respectarea principiilor și a normelor de etică
 • CT2 Desfășurarea eficientă a activităților organizate într-un grup interdisciplinar și dezvoltarea capacitaților empatice de comunicare interpersonală, de relaționare și colaborare cu grupuri diverse
 • CT3 Utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare și dezvoltare a capacitaților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice și de comunicare în limba română și într-o limbă de circulație internațională

Structura programului de studiu

Anul I

Discipline obligatorii

 • Arhitectura sistemelor de calcul / 1 sem
 • Logică computaţională / 1 sem
 • Fundamentele programării / 1 sem
 • Analiză matematică / 1 sem
 • Algebră şi geometrie (analitică şi diferenţială) / 1 sem
 • Algoritmi şi structuri de date / 1 sem
 • Limbaje formale şi automate / 1 sem
 • Programare procedurală / 1 sem
 • Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale / 1 sem
 • Limba engleză / 2 sem
 • Educaţie fizică / 2 sem

Discipline opționale

 • Birotică / 1 sem
 • Tehnici de redactare a lucrărilor (Latex) / 1 sem

Discipline facultative

 • Educaţie moral-creştină / 1 sem
 • Comunicare / 1 sem

Anul II

Discipline obligatorii

 • Algoritmica grafurilor / 1 sem
 • Sisteme de operare / 1 sem
 • Baze de date / 1 sem
 • Programare orientată pe obiecte (C++) / 1 sem
 • Probabilităţi şi statistică matematică / 1 sem
 • Reţele de calculatoare / 1 sem
 • Tehnici avansate de programare (Java) / 1 sem
 • Tehnologii Web / 1 sem
 • Practică / 1 sem
 • Educaţie fizică / 2 sem

Discipline opționale

 • Limbaje de asamblare / 1 sem
 • Modelarea algoritmilor / 1 sem
 • Tehnici multimedia / 1 sem
 • Medii vizuale de programare / 1 sem
 • Configurarea şi administrarea platformelor Linux / 1 sem
 • Metodologia cercetării / 1 sem

Discipline facultative

 • Cultură şi civilizaţie europeană / 1 sem

Anul III

Discipline obligatorii

 • Calcul numeric
 • Tehnici de optimizare
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Grafică
 • Inteligenţă artificială

Discipline opționale

 • Managementul proiectelor / 1 sem
 • Administrarea sistemelor informatice / 1 sem
 • Modelare şi simulare / 1 sem
 • Bazele proiectării asistate de calculator / 1 sem
 • Dezvoltarea aplicaţiilor Web / 1 sem
 • Criptografie şi securitatea informaţiei / 1 sem

Discipline facultative

 • Asigurarea calităţii sistemelor soft / 1 sem
 • Comunicaţii / 1 sem