Silvicultură – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 4 ani
Număr credite: 240
Locații: Arad
Limba de predare: Română

Programul de licență Silvicultură își propune să asigure absolvenților săi dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, concretizată prin dobândirea cunoștințelor teoretice şi practice legate de gospodărirea pădurilor și a produselor ei, de dobândire a unor abilitaţi cognitive și practice legate de capacitatea de exprimare și comunicare profesională prin mijloace scrise și orale, capacitatea de documentare profesională și de accesare a informaţiilor silvice dintr-o multitudine de mijloace, inclusiv din date de baze electronice, biblioteci, fișiere etc., capacitatea de a elabora în domeniul silviculturii piese scrise care să sintetizeze informaţii profesionale, piese care să informeze pe linie ierarhică ascendentă și să îndrume pe linie descendentă, precum și abilitatea de a elabora studii corespunzător pregătirii, capacitatea de integrare într-o echipă, de a susţine puncte de vedere, de a colabora cu alţi specialiști în mod obiectiv și corect. Fixarea obiectivelor specifice are la bază o gândire unitară bazată pe următoarele concepte: conceptul viziunii ecosistemice asupra pădurii, conceptul privind nevoia ca orice intervenţie gospodăreasca, tehnică, în pădure să prezinte și o componentă ecologică și de protecţie a mediului, conceptul asigurării funcţiilor multiple ale pădurii, chiar dacă acestea încă nu pot fi exprimate valoric, conceptul pregătirii continue, în trepte (masterat, doctorat), bazat pe aptitudini lingvistice și de documentare.

Obiective cognitive:

 • cunoașterea factorilor abiotici și biotici care condiționează producţia forestieră (lemnoasă, nelemnoasă și cinegetică);
 • cunoașterea biologiei organismelor vegetale și animale din ecosistemul forestier, relevante pentru producţia forestieră;
 • cunoașterea legilor care guvernează ecosistemul forestier, a devierilor posibile și a măsurilor de remediere;
 • cunoașterea legilor economice particularizate la producţia forestieră.

Obiective aplicative:

 • cunoașterea procedeelor matematice, statistice și informaţionale de determinare cantitativă și calitativă a stării pădurilor;
 • cunoașterea tehnicilor de întemeiere, conducere și ameliorare a arboretelor, de recoltare şi valorificare a masei lemnoase și a produselor accesorii ale pădurii;
 • cunoașterea procedeelor de administrare, organizare a producţiei forestiere și de valorificare a acesteia.

Domeniul de studii: Silvicultură

Competențe

Competenţe profesionale

 • C1. Fundamentarea managementului durabil al fondului forestier, al fondului cinegetic, salmonicol şi al conservării biodiversităţii
 • C2. Elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice privind reglarea procesului de producţie forestieră, cinegetică şi salmonicolă
 • C3. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor
 • C4. Aplicarea măsurilor de protecţie, ameliorare şi creştere a productivității ecosistemelor forestiere
 • C5. Cunoaşterea şi controlul aplicării cadrului legal, administrativ, financiar-contabil şi de piaţă specific silviculturii
 • C6. Administrarea sistemului informaţional specific silviculturii.
 • Competențe transversale
 • CT1. Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare
 • CT2. Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitățile specifice muncii în echipă; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii muncii
 • CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă cu scopul de a se adapta şi a răspunde constant exigenţelor dezvoltării economice; utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare şi a unei limbi de circulaţie internaţională

Structura programului de studiu

Anul I

Discipline obligatorii

 • Matematică / 1 sem
 • Biostatistică / 1 sem
 • Geometrie descriptivă şi desen tehnic / 1 sem
 • Informatică / 1 sem
 • Biochimie / 1 sem
 • Botanică / 2 sem
 • Topografie-geodezie I / 1 sem
 • Meteorologie şi climatologie forestieră / 1 sem
 • Dendrologie I / 1 sem
 • Pedologie / 1 sem
 • Mecanică şi rezistenţa materialelor / 1 sem
 • Practica de specialitate / 1 sem
 • Educaţie fizică şi sport / 2 sem

Discipline opționale

 • Limba engleză / 2 sem
 • Limba franceză / 2 sem

Discipline facultative

 • Istoria pădurilor / 1 sem

Anul II

Discipline obligatorii

 • Dendrometrie / 2 sem
 • Topografie – geodezie II / 1 sem
 • Dendrologie II / 1 sem
 • Soluri şi staţiuni forestiere / 1 sem
 • Fiziologia plantelor / 1 sem
 • Ecologie şi protecţia mediului / 1 sem
 • Silvicultură I / 1 sem
 • Construcții forestiere / 1 sem
 • Fitopatologie / 1 sem
 • Împăduriri I / 1 sem
 • Studiul lemnului / 1 sem
 • Practica de specialitate / 1 sem
 • Educaţie fizică şi sport / 2 sem

Discipline opționale

 • Limba engleză / 2 sem
 • Limba franceză / 2 sem

Discipline facultative

 • Cultură și civilizatei europeană / 1 sem

Anul III

Discipline obligatorii

 • Silvicultură II / 1 sem
 • Faună cinegetică, salmonicultură și gestionarea populaţiilor de interes cinegetic / 2 sem
 • Entomologie / 2 sem
 • Exploatarea pădurilor I / 1 sem
 • Produse accesorii ale pădurii / 1 sem
 • Maşini și echipamente / 1 sem
 • Amenajarea pădurilor I / 1 sem
 • Instalaţii forestiere / 1 sem
 • Patologia faunei sălbatice / 1 sem
 • Management forestier / 1 sem
 • Practica de specialitate / 1 sem

Discipline opționale

 • Împăduriri II – Împăduriri şi reconstrucţie ecologică / 1 sem
 • Împăduriri II – Împăduriri şi culturi cu destinaţie specială / 1 sem
 • Exploatarea pădurilor II / 1 sem
 • Proiectarea și organizarea exploatării pădurilor / 1 sem

Discipline facultative

 • Limba germană / 1 sem
 • Particularități ale faunei cinegetice din Europa / 1 sem

Anul IV

Discipline obligatorii

 • Amenajarea pădurilor II / 1 sem
 • Creșterea intensivă a salmonizilor / 1 sem
 • Instalații forestiere II / 1 sem
 • Genetică / 1 sem
 • Mecanizarea lucrărilor silvice / 2 sem
 • Corectarea torenţilor / 1 sem
 • Drept și legislație forestieră / 1 sem
 • Cadastru – GIS / 1 sem
 • Practica de specialitate / 1 sem

Discipline opționale

 • Prelucrarea primară a lemnului / 1 sem
 • Silvicultură internaţională / 1 sem
 • Contabilitate / 1 sem
 • Administraţie silvică / 1 sem
 • Monitoring forestier / 1 sem
 • Antreprenoriat / 1 sem
 • Construcții din lemn / 1 sem
 • Conservarea biodiversităţii şi arii protejate / 1 sem
 • Spații verzi / 1 sem
 • Cercetare operaţională în silvicultură / 1 sem

Discipline facultative

 • Relații contractuale în silvicultură / 1 sem