Managementul Dezvoltării Rurale Durabile – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locații: Baia Mare
Limba de predare: Română

Programul de licenţă Managementul dezvoltării rurale şi durabile are ca motivaţii principale de dezvoltare următoarele:

 • cererea candidaţilor la admitere pentru educaţie şi instruire în domeniul managementului dezvoltării rurale;
 • necesitatea restructurării învăţământului superior economic în contextul transformărilor sistemice din România şi al deschiderii spre ţările dezvoltate;
 • numărul scăzut de profesionişti cu bună pregătire în managementul dezvoltării rurale în firmele de profil din zona de nord a României;
 • oferta deficitară de specialişti în managementul dezvoltării rurale în condiţiile unei cereri crescânde a pieţei muncii, la nivel regional şi naţional.

Obiectivul general al programului de studii este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul managementului, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor concrete şi luarea unor decizii specifice pentru tipul de activitate practicat.

Obiectivele specifice ale programului de studii Managementul dezvoltării rurale durabile:

 • să furnizeze studenţilor cunoştinţe temeinice, să creeze şi să dezvolte competenţe specifice managementului dezvoltării rurale şi durabile;
 • să dezvolte capacitatea critică şi analitică în raport cu mediul de afaceri;
 • să dezvolte abilităţile studenţilor de a dezvolta relaţii interpersonale;
 • să asiste şi să orienteze studenţii atât în a-şi dezvolta capacitatea de a studia individual, cât şi de a lucra în echipă;
 • să încurajeze studenţii în a se implica în proiecte de cercetare în domeniul managementului dezvoltării rurale şi durabile, care să le ofere oportunitatea dezvoltării unei cariere în firme;
 • să realizeze o pregătire adecvată care să dea posibilitatea absolvenţilor să dezvolte, în continuare, studii masterale în domeniu.

Domeniul de studii: Management

Competențe

Competențe profesionale

 • C1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT
 • C2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei
 • C3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)
 • C4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare
 • C5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
 • C6. Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi
 • procedurilor manageriale
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare