Tehnici de Dezvoltare a Aplicaţiilor Web – IF

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 3 semestre
Număr credite: 90
Locații: Arad
Limba de predare: Română

Misiunea specializării constă în:

 • formarea profesională, iniţială şi continuă, la nivelul universitar, în domeniul informaticii cu implicaţii în alte domenii complementare;
 • realizarea, în domeniul specializării, a unui învăţământ superior de calitate, prin alocarea unor resurse cât mai mari şi cifre de şcolarizare mici, pentru a asigura un proces de învăţământ individualizat, de eficienţă ridicată;
 • cercetare ştiinţifică şi tehnologică;
 • transfer de ştiinţă, tehnologie şi know-how în mediul economico-social, în producţie şi în servicii pentru terţi.

Obiectivele majore ale specializării Informatică sunt:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară, apţi să se integreze eficient pe piaţa muncii şi performanţi în raport cu standardele europene;
 • îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ prin utilizarea mijloacelor de predare moderne;
 • asigurarea procesului didactic cu cadre didactice de valoare în scopul asigurării condiţiilor de acreditate;
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi diseminarea producţiei ştiinţifice proprii prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • amplificarea relaţiilor internaţionale;
 • furnizarea de servicii de formare continuă prin programe de conversie, reconversie şi perfecţionare profesională;
 • promovarea unui management academic al calităţii educaţiei corespunzător principiilor Procesului Bologna.

Domeniul de studii: Informatică

Competențe

 • cunoştinţe legate de proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii web;
 • administrarea şi integrarea tehnologiilor web în aplicaţiile GIS;
 • capacitatea de a utiliza cunoştinţe avansate pentru proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii mobile;
 • dezvoltarea sistemelor informatice pentru management având ca suport bazele de date web;
 • însușirea unor elemente teoretice și practice care să permită dezvoltarea de aplicații multimedia;
 • dezvoltarea de tehnologii multimedia dinamice pentru web design;
 • abilitatea de a combina diferite tipuri de tehnologii și conținut;
 • dezvoltarea de proiecte de cercetare complexe prin utilizarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul tehnologiilor web;
 • capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor din domeniul tehnologiilor web.